Iskolavezetői köszöntő

A Katonai Műszaki Doktori Iskoláról

A Katonai Műszaki Doktori Iskola nevében, fegyelmében és követelménytámasztásában katonai, témáiban honvédelmi, katasztrófavédelmi és vízügyi. Szélesnek tűnő portfólió, de van egy közös gondolat, melyre jól felfűzhetőek a kutatások: ez pedig a biztonság megteremtése és fenntartása, ennek is elsősorban a technikai, technológiai oldala.

Lassan húsz éve, hogy megkezdtük a doktori (PhD) fokozat megszerzését szolgáló képzést, és az elmúlt évek alatt 218 hallgatónk vehette át oklevelét az egyetem mindenkori rektorától. Hogy ez sok vagy kevés, felesleges kérdés, mert a minőség és a mennyiség egymást nem kizáró mutatók. Nem adják ingyen az oklevelet, hiszen az eddig felvett 536 doktoranduszból 331 jutott el az abszolutóriumig. Hosszú évek munkája van egy-egy ünnepélyes doktori oklevél kiadásáig.

A Katonai Műszaki Doktori Iskola szervezett munkával igyekszik szolgálni a doktoranduszok képzését és kutatását. Rendelkezünk mindazon dokumentumokkal, melyek átláthatóvá teszik a képzést mindenki számára. Évente kiadjuk a kutatási témákat, lefolytatjuk a felvételi eljárást, van működési szabályzatunk, képzési és minőségbiztosítási tervünk. Doktoranduszaink épülését több, mint 150 felkészült és elkötelezett oktatónk segíti, akik lefedik az átadható ismerethalmaz jelentős részét.

A katonai műszaki tudományok minden, a műszaki tudományterülethez tartozó tudományágnak a katonai, védelmi szektorban történő alkalmazásával foglalkozik; olyan haditechnikai eszközöknek a fejlesztése, technológiák kutatása tartozik az illetékességi körünkbe, amelyek alkalmazhatóak a védelmi szektorban, tehát a honvédségben, a rendészet, a katasztrófavédelem vagy újabban a vízügy területén. Az előbbiekből következik, hogy a katonai műszaki tudományok nagyon szoros kapcsolatban állnak a műszaki tudományok mindegyik tudományágával, a hadtudományhoz pedig a haditechnikai eszközök és eljárások alkalmazása terén kapcsolódnak. Így a Katonai Műszaki Doktori Iskola is ezen elvek mentén szervezte meg képzését.

Az Iskolában jelenleg nyolc kutatási területen folyik az oktatás, kutatás és az innováció. Ezek:

  • a katonai műszaki infrastruktúra elmélete;
  • haditechnika és robotika;
  • védelmi elektronika, informatika és kommunikáció;
  • katonai környezetbiztonság;
  • katonai logisztika és védelemgazdaság;
  • biztonságtechnika;
  • katasztrófavédelem;
  • légiközlekedés és repülőtechnika.

A felsorolásból is látszik, hogy a szigorúan vett katona megközelítést messze meghaladó kutatásokat és kutatókat is befogadunk. Az, hogy közel négy éve a vízügyi kutatások és doktoranduszok egy része is csatlakozott hozzánk, nagy elismerés és újabb felelősség.

Az Iskolában közel száz hallgató végzi tanulmányait és folytatja kutatásait. Különös öröm számunkra, hogy 2021-ben négy hallgatónk is eredményesen pályázott a Kooperatív Doktori Programban, újból megerősítve azt, hogy jó az irány, amerre haladunk.

A minden évben kiadott pályázati felhívásban meghirdetett kutatási témákat minden esetben egyeztetjük a megrendelőkkel. Tudatában vagyunk annak, hogy az Iskola nem önmagáért létezik, feladata kiszolgálni a Magyar Honvédség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vízügyi Főigazgatóság igényeit. Hiszen az igényt a megrendelők támasztják, az Iskola feladata annak minél magasabb szintű kiszolgálása. Ennek sikerességét pedig a folyamatos egyeztetés, a megrendelőkkel folytatott személyes konzultáció alapozza meg.

Fokozatot szerzett hallgatóink ott vannak az adott szakterület irányítási rendszerének minden szintjén. Az Iskolában szerzett módszertani és tartalmi ismeretek segítik őket abban, hogy ne csak irányítsák, de szakmailag is vezessék a rájuk bízott szervezetet.

A szakmaiság megőrzése és fejlesztése minden iskola elsődleges célja. Így van ez ma, de így volt ez a múltban is.

Zrínyi Miklós erről azt vallotta: „Jobbnak kell hát lennünk, vitézebbnek is tanultabbnak is…”

A Katonai Műszaki Doktori Iskolában, a hallgatók felkésztése során a kezdetektől mi is erre törekszünk és a későbbiekben is e gondolat szellemében végezzük munkánkat.

Budapest, 2021. február 20.

Dr. Padányi József vezérőrnagy
iskolavezető