Kutatási területek

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területei

 

1. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Kutatási terület vezetője: Dr. Kovács Zoltán alezredes

A katonai műszaki infrastruktúra kutatási terület olyan szakirányú okleveles mérnöki, vagy egyéb műszaki jellegű egyetemi végzettségű doktorandusz hallgatók képzését folytatja, akik békében, háborúban és minősített helyzetben, továbbá békefenntartó műveletek során, a katonai műszaki infrastruktúra jelölt témacsoportjaiba tartozó létesítmények tervezésének, építésük megszervezésének és vezetésének, valamint fenntartásuk és karbantartásuk irányításának tudományos igényű kutatását, korszerűsítését tekintik alkotói életcéljuknak.2. Haditechnika és robotika

Kutatási terület vezetője: Dr. Vég Róbert alezredes

A haditechnika és robotika kutatási terület a katonai műszaki tudományok része, amely a haditechnikai eszközök fejlesztéséhez, gyártásához, korszerűsítéséhez, teljes élettartamához, sajátos konstrukciós megoldásaihoz, katonai alkalmazásához, minőségbiztosításához és elemzési-értékelési módszertanához kapcsolódó tevékenységek elméletének és gyakorlatának kutatásával foglalkozik. A kutatási terület belső felosztása igazodik a haditechnikai eszközök és eszközrendszerek, valamint a robotika Magyar Honvédségen belüli szakmai csoportosításához, fegyvernemeihez és szakcsapataihoz, valamint az alkalmazás alapvető jellegéhez (harc-, harctámogató eszközök) és az előbbiekhez kapcsolódó elméletek rendszeréhez.3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció

Kutatási terület vezetője: Dr. Haig Zsolt ezredes

A védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület a katonai műszaki tudományok tudományágban, a védelmi szférában alkalmazott elektronikai eszköz- és eljárásrendszerek (radar, telemetria, informatika, kommunikáció, elektronikai hadviselés, űrkutatás kutatási irányok) alap- és alkalmazott kutatásának, kísérleti fejlesztésének, technológia transzfer és a műszaki innováció területének művelőit, azok szakmai tudását, egyetemi és külső intézetekkel közös kutatásokból származó eredményeit, publikációit foglalja magába.4. Katonai környezetbiztonság

Kutatási terület vezetője: Dr. Földi László ezredes

A katonai környezetbiztonság kutatási terület a katonai műszaki tudományokon belül a biztonságunk kiemelt részét képező környezeti veszélyforrásokkal, a katonai tevékenységek környezeti hatásaival, a környezeti erőforrások és a fenntartható fejlődés kapcsolatrendszerével, a környezettudatosság fejlesztésével, a környezeti elemek védelmével és a környezeti károk megelőzésével, elhárításával és a károk felszámolásával, a környezet állapotának helyreállításával kapcsolatos műszaki kérdések kutatásával foglalkozik.


5. Katonai logisztika és védelemgazdaság

Kutatási terület vezetője: Dr. Horváth Attila ezredes

A katonai logisztika, védelemgazdaság a katonai műszaki tudományok részeként, a logisztikához és a közgazdaságtanhoz kapcsolódva a haderő, valamint a védelmi szféra logisztikai- és a védelemgazdaság rendszerei technikai alrendszereinek fenntartásával, fejlesztésével, alkalmazásának kutatásával foglalkozik. Vizsgálja és elemzi a haderő, továbbá a védelmi célok érvényesülésének lehetőségeit a termelő, szolgáltató ágazatokban, illetve az infrastruktúra-fejlesztési programokban és a külgazdasági kapcsolatokban. A kutatási terület belső felosztása a katonai logisztikai és védelemgazdasági rendszer funkcionális faladat-rendszeréhez igazodik.6. Biztonságtechnika

Kutatási terület vezetője: Dr. Berek Tamás ezredes

Napjainkban egyre nagyobb igényként jelentkezik olyan magasan kvalifikált kreatív, rendszerszemlélettel rendelkező szakemberek képzése, akik a biztonságtechnika és biztonságvédelem területén jelentkező problémák kutatására alkalmasak és képesek olyan tudományos kutatási eredményeket prezentálni, amelyek lehetővé teszik ezen szakterület fejlődését. Olyan szakemberek képzése, akik szakirányú egyetemi végzettség után képesek a személy- és vagyonvédelem, információvédelem, munka-, tűz- és balesetvédelem, környezetvédelem, katasztrófa elhárítás területén jelentkező problémák tudományos alaposságú kutatására, új tudományos eredmények kidolgozására.7.  Katasztrófavédelem

Kutatási terület vezetője: Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes

A katasztrófavédelem kutatási terület a katonai műszaki tudományokon belül a közbiztonság kiemelt részét képező természeti és ipari veszélyforrások kutatásával, a katasztrófavédelmi feladat- és eszközrendszer fejlesztésével, az esetleges katasztrófák és ipari balesetek megelőzésével, elhárításával és a károk felszámolásával, valamint a helyreállítással kapcsolatos műszaki kérdések kutatásával foglalkozik.

 

8. Légiközlekedés és repülőtechnika

Kutatási terület vezetője: Dr. Palik Mátyás ezredes

A katonai műszaki tudományok részeként, e kutatási terület a különböző működési elvű és rendeltetésű repülőeszközök fejlesztésével, légi (kozmikus) és földi üzemeltetésével, valamint repülésirányítási eljárásaival, stratégiáival, ezek hatékonyságával, gazdaságosságával, szaklogisztikai kérdéseivel, meteorológiai biztosításával, a repülésben és annak kiszolgálásában résztvevő human faktor szerepével, tevékenységi lehetőségeivel és korlátaival foglalkozik. Vizsgálja e komponensek egymással, illetve más összetevőkkel való együttműködési, környezetvédelmi, repülésbiztonsági, technika történeti kérdéseit. Megkülönböztetett figyelmet fordít a légijárművek és repülőterek eddiginél gazdaságosabb és környezetkímélőbb üzemeltetési lehetőségeinek feltárására, a megújuló és alternatív energiák alkalmazásával, valamint a repülőterek építésének, fejlesztésének, mobilizálhatóságának technikai lehetőségeire.