Általános tájékoztató a Katonai Műszaki Doktori Iskoláról

A Katonai Műszaki Doktori Iskola (a továbbiakban: KMDI) megalapítására 2002-ben került sor a katonai műszaki tudományok tudományágban. A KMDI a Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban MAB) megfelelőségi vizsgálata alapján 2026. november 26-ig érvényes működési engedéllyel rendelkezik. A KMDI nyolc kutatási területtel működik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (a továbbiakban: ZMLEC) bázisán az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: HHK) szervezeti egységeként.

A KMDI rendeltetése

A KMDI a katonai műszaki tudományok tudományágban a doktori oktatás és kutatás egységes, szervezett képzési kereteinek, az önálló tudományos kutatói munkára való képesség elsajátítására és a doktori fokozat megszerzésére történő felkészítés szervezeti kereteinek biztosítására létesített, valamint habilitációs eljárás lefolytatására is jogosult, a MAB által akkreditált egyetemi szervezeti egység.

A KMDI rendeltetése a katonai műszaki tudományok tudományágban a tudományos doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzés tervezése, szervezése és folytatása, továbbá a tudományos kutatás irányítása, végzése.

A KMDI a doktori (PhD) képzést az egyetem karaival, intézeteivel, oktatási szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi, illetve a képzési és kutatási feladatok minőségi teljesítése érdekében a szükséges és lehetséges mértékben más egyetemek, kutató intézmények, fegyveres- és rendvédelmi szervezetek tudományos fokozattal rendelkező oktatóit és szakembereit is bevonja

A KMDI céljai, feladatai és helye nemzetközi kitekintésben

 • PhD hallgatók magas színvonalú oktatása, azaz kutatva tanítása a védelmi szféra oktatási és kutatási elit utánpótlásaként, első helyen a katonai műszaki tudományok tudományágban tevékenykedő egyetemi szakok számára;
 • Kutatói elit nevelése a felhasználói, a tágabb értelemben vett piaci (rövid és hosszú távú) igények kielégítése érdekében, így különösen a katonai műszaki kutatások, a hazai és a NATO nemzetközi haditechnikai fejlesztői, szervezői és vezető üzemeltetői feladatok magas színvonalú ellátására, továbbá a védelmi szféra valamennyi, a katonai műszaki tudományok kutatási területeihez kapcsolódó „civil”, azaz nem katonai szervezetek számára;
 • A KMDI oktatóinak, az iskola oktatási és kutatási teljesítményének hatékony növelése, a saját új kutatási eredmények rendszeres közzététele minél rangosabb hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban, illetve konferenciákon;
 • Nemzetközi összehasonlításban is mérhető kutatási eredmények produkálása mind az oktatók (témavezetők), mind a PhD hallgatók által;
 • Műhelyépítés az elitképzés és a kiválóak sikeres kinevelése érdekében;
 • Az oktatás és a kutatás magas színvonalú, minőségi szervezése és irányítása, különös tekintettel a hatékonyság növelésére (mindenki számára hozzáférés biztosítása az információkhoz és az infrastruktúrához, ezek eredményesebb felhasználása, illetve kihasználtsága érdekében), a nyilvánosság megteremtésére (meghívott tagok, oktatók, opponensek, bírálók), valamint a tudományetika szigorú tiszteletben tartására.

A KMDI a műszaki tudományok tudományterülethez tartozó katonai műszaki tudományok tudományágban, a műszaki tudományágak speciálisan katonai és tágabban vett védelmi célú alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott-, kísérleti fejlesztési-, technológiai-, technológia transzfer- és műszaki innováció területeken folytat doktori (PhD) képzést és tudományos kutatómunkára való felkészítést.

A kutatási eredmények a hadfelszerelés és a tágabb értelemben vett védelmi- és közigazgatási szféra, valamint a velük kapcsolatban lévő tudomány- és felhasználási területek modern, új eljárás- és eszközrendszereiben öltenek testet. Ide tartoznak a védelmi ipar; védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; nemzetvédelem; rendvédelem; környezetbiztonság; környezetvédelem; CBRN (vegyi-, biológia-, radiológiai és atomfegyverek) elleni védelem és a non-proliferáció; a terrorizmus elleni küzdelem; a katasztrófavédelem; a kritikus infrastruktúrák védelme; az energiabiztonság, a kiberbiztonság és a biztonságtechnika.

Kutatási területek

A KMDI kutatási területei a védelmi szféra tevékenységét érintő, katonai műszaki tudományokhoz köthető kérdések vizsgálata. Az aktuális kutatási területek az alábbiak:

 • Katonai műszaki infrastruktúra elmélete;
 • Haditechnika és robotika;
 • Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció;
 • Katonai környezetbiztonság;
 • Katonai logisztika és védelemgazdaság;
 • Biztonságtechnika;
 • Katasztrófavédelem;
 • Légiközekedés és repülőtechnika.

A doktori képzés bemeneti mesterszakjai

A doktori iskolában a képzés az alábbi akkreditált mesterszakokra épül:

 • Védelmi infokommunikációs rendszertervező         2006/2/IX/5/8
 • Katonai üzemeltetés                                                       2017/3/VI/5
 • Katonai műveleti logisztika                                           2017/3/VI/5
 • Katasztrófavédelem                                                        2015/7/XI/16

 

A KMDI elsősorban a fenti mesterszakokon szerzett diplomával rendelkező hallgatókat fogad, azonban felvételre kerülhet minden olyan más intézményben és más mesterszakon diplomát szerzett pályázó is, akit tudományos előélete és a katonai műszaki tudományok tudományághoz tartozó kutatási témája erre feljogosít.