Egyéni felkészülés

A doktori (PhD) képzés részletes szabályozását a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat tartalmazza.

A doktori (PhD) képzés formái a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen:

a)  a doktori képzés szervezett formái:

aa)  szervezett teljes idejű (nappali munkarendű, ösztöndíjas vagy önköltséges) – teljes idejű képzésnek minősül az olyan képzés is, melynek keretében a pályázó az Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött intézményben, illetve kutatóhelyen áll foglalkoztatási jogviszonyban, és kutatómunkáját ennek keretében folytatott kutatási, alkotási tevékenység keretében végzi;

ab)  szervezett részidős (levelező munkarendű, önköltséges);

ac)  egyéni képzés (önköltséges);

b)  megengedett, nem szervezett képzési forma az egyéni felkészülés.

A doktori képzésbe tehát bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori (PhD) képzés követelményeit.

A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Az egyéni felkészülés olyan felkészülési forma, amelyben a jelölt részben, vagy teljes egészében mentesíthető a doktori képzés képzési és kutatási szakaszának feladatai alól.

Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséget tanúsító oklevéllel, valamint a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban rögzített tudományágak terén legalább 5 éven át végzett és legalább 150 kreditpont értéknek megfeleltethető, dokumentált oktatói, illetve tudományos kutatói teljesítménnyel rendelkező jelentkezők számára a szervezett doktori (PhD) képzésben való részvétel nélkül is lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését.

Az egyéni felkészülő a doktori jelentkezéssel egyidejűleg tehát komplex vizsgára is jelentkezik, a szükséges dokumentumok leadásával.

A felvételt követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.

A doktori képzés valamennyi képzési formájában az abszolutórium megszerzésének feltételéül előírt követelmények teljesítését tanulmányi pontokban (kreditekben) kell mérni.

Az egyéni felkészülőnek a komplex vizsga teljesítését követően a kutatási és disszertációs szakaszban – a kreditelismerési eljárás eredménye alapján – az abszolutórium megszerzéséhez még szükséges, hiányzó krediteket kell megszereznie, illetve a doktori értekezését kell elkészítenie. Amennyiben az egyéni felkészülő a kreditelismerési eljárás eredménye alapján az abszolutórium megszerzéséhez szükséges összes kreditponttal rendelkezik, az Egyetem a komplex vizsga teljesítését követő félévben állítja ki számára az abszolutóriumot.

Az egyéni felkészülő felkészülését kijelölt témavezető irányítja.

Egyéni felkészülők esetén:

a)  a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik;

b)  a Doktori Iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c)  a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

A felvételi eljárás keretében a formai feltételeknek megfelelő pályázókat a Doktori Iskola vezetője május (szükség esetén augusztus) hónapban felvételi meghallgatásra hívja be. Ez alól az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása kivételt jelent.

Egyéni felkészülők esetén a jelentkezés különös feltételei:

a)  az egyéni felkészülésre jelentkezők számára jelentkezésre egy tanévben kétszer, a komplex vizsgákat megelőzően, a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács által meghatározott időszakban van lehetőség, az általános szabályok szerint a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó mellékletében található jelentkezési lap és annak szükséges mellékletei benyújtásával;

b)  eltérések az általános szabályoktól az egyéni felkészülők esetén:

ba)  a korábbi tudományos teljesítményt legalább 20 publikációs pont (a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó melléklete szerint) értékben kell igazolni. Amennyiben a pályázó több publikációval rendelkezik, lektorált folyóiratokban legalább 20 pont értékben a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó mellékletében található pontérték táblázatban foglaltaknak megfelelően a felvételi időpontjáig már megjelent, kizárólag kutatási témájához kapcsolódó, köztük legalább egy idegen nyelvű publikációt kell felmutatni. A társszerzős publikációk társszerzőitől nyilatkozatot kell kérni a társszerzői részarányról, és az eredmények más értekezésekben történő felhasználásának tényéről;

bb)  a Doktori Iskola megvizsgálja, hogy a jelentkező tudományos, alkotói teljesítménye indokolttá teszi-e az egyéni felkészülési forma elfogadását.

Az egyéni felkészülési formára pályázóknál tehát jelentős kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény igazolása szükséges, amely legalább 20 publikációs pontot jelent.

A felvételi eljárás követelményei:

a)  az egyéni felkészülő felvételi beszélgetésen, habitusvizsgálaton és előzetes tudományos teljesítményértékelésen vesz részt;

b)  az egyéni felkészülő felvételéhez legalább 80 felvételi pont elérése szükséges;

c)  amennyiben az egyéni felkészülésre pályázó az előzőekben meghatározott valamely követelménynek nem felel meg, lehetősége van az egyéni képzésre beiratkozni. Az egyéni képzésen eltöltött legalább egy tanév elteltével – ha időközben valamennyi követelménynek megfelel – kérheti egyéni felkészülésre történő átvételét. Az átvételről a Doktori Iskola vezetőjének javaslata alapján a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács dönt.

A Doktori Iskola a pályázókat véleményezi, rangsorolja, és kialakítja állásfoglalását:

  • javasolja;
  • feltételesen javasolja;
  • vagy nem javasolja a pályázó felvételét.

A felvételi meghallgatásokat követően a felvételről a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács dönt.

A Doktori Tanács az egyéni felkészülők felvételéről évente kétszer, a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó részeinek rendelkezéseire figyelemmel dönt.

A Doktori Tanács a felvételi bizottság javaslata, valamint az egyéni felkészülés vonatkozásában az elért pontszámok alapján dönt a felvételről vagy a felvétel elutasításáról.

A Doktori Tanácsot a döntéshozatal során a felvételi bizottság javaslata nem köti.

Az elutasított pályázók számára a döntést indokolni kell.

A pályázókat a döntésről a Doktori Iskola 8 munkanapon belül értesíti.

A döntés ellen a kézhezvételtől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított tizenöt napon belül az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökén keresztül a rektorhoz lehet fellebbezni. A rektor az ügyben a fellebbezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt.

A Doktori Iskola a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad.

A felvételi követelményeket évente a Doktori Iskola honlapján és az Egyetemen szokásos módon közzéteszik.

Az egyéni felkészülőre egyebekben az általános szabályokat kell alkalmazni.