Felvételi meghallgatás

A doktori (PhD) képzésre történő jelentkezés részletes szabályozását a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat tartalmazza.

A formai feltételeknek megfelelő pályázókat a Doktori Iskola vezetője május (szükség esetén augusztus) hónapban felvételi meghallgatásra hívja be. Ez alól az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása kivételt jelent.

A felvételi meghallgatás célja a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság elbírálása.

A felvételi meghallgatás során a jelentkező tudományos (szakmai) habitusvizsgálatára, eddigi tudományos tevékenységének és idegennyelv-ismeretének felmérésére kerül sor, pontozásos értékeléssel.

A felvételi meghallgatás során maximum 100 pont szerezhető.

A felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt:

a)  tudományos (szakmai) habitusvizsgálat, melynek során a jelentkezőnek igazolnia kell, hogy a megpályázott kutatási téma tudományágában átfogó, míg a kutatási területén mélyreható ismeretekkel rendelkezik azzal, hogy a tudományos (szakmai) habitusra adható pontszám 0-60 pont;

A habitusvizsgálatra a jelentkezőnek az alábbi témakörökből kell felkészülnie:

 • A katonai műszaki tudományok tudományterületi besorolása, kapcsolata más tudományágakhoz;
 • A katonai műszaki tudományok értelmezése, kutatási területei, eredményeinek hasznosíthatósága;
 • A megpályázott kutatási téma kutatási területi besorolása, a kutatási terület értelmezése, eredményeinek hasznosíthatósága;
 • A megpályázott kutatási téma tudományos problémájának megfogalmazása, kutatási célkitűzések, főbb kutatási irányok, várható tudományos eredmények és azok hasznosíthatósága.

b)  az eddigi tudományos tevékenység értékelése, melynek során az OTDK-n elért helyezés, kivételesen az OTDK-n kapott különdíj (amelyet a felvételi bizottság külön megvizsgál), valamint a tudományos publikációkkal igazolt tudományos eredmények elszámolhatók a következőképpen:

ba) OTDK I. hely: 20 pont, II. hely: 15 pont, III. hely: 10 pont, különdíj: 5 pont;

bb)  egy már megjelent vagy megjelenésre elfogadott tudományos publikáció publikációs pontonként 3 felvételi pontot jelent, megjelenésre elfogadott publikációról az adott közleményt megjelentetni kívánó tudományos médium szerkesztőbizottsága vagy főszerkesztője által kiadott nyilatkozat benyújtása szükséges;

bc)  az egyéni képzésre valamint az egyéni felkészülési formára pályázóknál jelentős kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény igazolása szükséges, amely az egyéni képzésre jelentkezőknél legalább 10 publikációs pontot, míg az egyéni felkészülésre jelentkezőknél legalább 20 publikációs pontot jelent;

bd)  a publikációs tevékenységekkel elérhető pontokat a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó melléklete tartalmazza;

be)  részvételi arányokat társszerzői nyilatkozatokkal kell igazolni;

bf)   a tudományos tevékenység értékelésére adható összpontszám: 0–20 pont;

c)    az idegennyelv-ismeret értékelése:

ca)  B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány az elismert nyelvek valamelyikéből: 0 pont (kritériumkövetelmény);

cb)  további nyelvvizsgák esetében adható pontok:

 • B1 (alapfokú) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén: 5 pont;
 • B2 (középfokú) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén: 10 pont;
 • C1 (felsőfokú) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén: 15 pont;

cc)  amennyiben az első nyelvvizsga C1 (felsőfokú) komplex típusú, arra plusz 5 pont adható;

cd)  a szóbeli vagy írásbeli típusú nyelvvizsgák mint részvizsgák önmagukban nem értékelhetők;

ce)  a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők;

cf)   az idegennyelv-ismeretre adható összpontszám legfeljebb 20 pont.

A felvételhez az alábbi pontértékek elérése szükséges:

 • a teljes idejű és részidős képzésnél minimum 60 felvételi pont;
 • egyéni képzésnél legalább 70 felvételi pont;
 • egyéni felkészülésnél legalább 80 felvételi pont.

A Doktori Iskola a pályázókat véleményezi, rangsorolja, és kialakítja állásfoglalását:

 • javasolja;
 • feltételesen javasolja;
 • vagy nem javasolja a pályázó felvételét.

A felvételi meghallgatásokat követően a felvételről a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács dönt.

A Doktori Tanács a felvételi bizottság javaslata, valamint az ösztöndíjas képzés tekintetében a keretszámok, az önköltséges képzés és az egyéni felkészülés vonatkozásában az elért pontszámok alapján dönt a felvételről vagy a felvétel elutasításáról.

A Doktori Tanács a szervezett, illetve egyéni képzésben résztvevő felvételéről a rendes felvételi eljárásban június 30-ig, az egyéni felkészülők felvételéről pedig évente kétszer, a mindenkor hatályos Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat vonatkozó részeinek rendelkezéseire figyelemmel dönt.

A Doktori Tanácsot a döntéshozatal során a felvételi bizottság javaslata nem köti.

Amennyiben pótfelvételi eljárás kerül meghirdetésre, a pótfelvételi eljárásban érintettek esetében a felvételi döntés határideje szeptember 15.

Az elutasított pályázók számára a döntést indokolni kell.

A pályázókat a döntésről a Doktori Iskola 8 munkanapon belül értesíti.

A döntés ellen a kézhezvételtől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított tizenöt napon belül az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökén keresztül a rektorhoz lehet fellebbezni. A rektor az ügyben a fellebbezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt.

A Doktori Iskola a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad.

A felvételi követelményeket évente a Doktori Iskola honlapján és az Egyetemen szokásos módon közzéteszik.