Általános tájékoztató

A Katonai Műszaki Doktori Iskola képzési formái

 

A Katonai Műszaki Doktori Iskola (a továbbiakban: KMDI) képzése a műszaki tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

 

A KMDI-ben a képzés és fokozatszerzés az alábbi formákban folyik

 • szervezett teljes idejű képzés (nappali munkarendű, ösztöndíjas vagy költségtérítéses);
 • szervezett részidős (levelező munkarendű, önköltséges) képzés;
 • egyéni képzés (önköltséges);
 • megengedett, nem szervezett képzési forma az egyéni felkészülés.

A képzés nyelve

A doktori iskolában a képzés nyelve magyar és angol.

A képzési tevékenység

A doktori iskolába felvételt nyert hallgatók (doktoranduszok) komoly feladatra vállalkoznak, amely a képzési időszakban és azt követően is jelentősen kihat az életükre. Egy tudományos alkotó közösség részeseivé válnak, melynek következtében minden további tevékenységük gazdagíthatja ennek a közösségnek az értékeit. Tevékenységükkel ugyanakkor, ha az szakmailag nem átgondolt, esetleg vét a kutatásetika szabályai ellen, negatívan hathatnak az egész közösség megítélésére is. Ebből következik, hogy a doktorandusz lét fegyelmezett magánéletre, a kutatás-etikai normák elfogadására és betartására, valamint átgondolt közösségi tevékenységre kötelez, de ezen túlmenően elvárt a példamutató életvitel is.

A képzés magas színvonalát a KMDI törzstagsága, a kutatási-területek vezetői, a témavezetők és a jól képzett oktatók biztosítják. Az oktatás eredményessége azonban attól is függ, hogy a doktoranduszok rendszeres és tervszerű otthoni tanulással egészítsék ki az iskolai munkát.

A doktori (PhD) képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzatában (a továbbiakban: EDHSZ) és az alapvető egyéb iskolai dokumentumok (a KMDI Működési Szabályzata – MSZ, a KMDI Tanulmányi és Vizsgaszabályzata – TVSZ, a KMDI Képzési Terve – KT, valamint a KMDI Minőségbiztosítási Terve – MT) alapján folyik. Annak érdekében, hogy a hallgatók a képzési időszak minden követelményét eredménnyel teljesíteni tudják, a DI a rendelkezésükre bocsátja ezeket a logikusan felépített, magas, de végrehajtható követelményeket tartalmazó, egymással és az egyetem vonatkozó szabályzóival összefüggő dokumentumokat.

A doktoranduszoknak a tanulmányi félévek elején, a szabályzókban foglaltak, az eljárásrend és a tudományági aktualitások megismerése céljából a DI által meghirdetett orientációs foglalkozáson, és a „Tudományos kutatás elmélete és módszertana” órákon kell részt venniük. A tanóra hallgatás rendjének és a tantárgyi követelmények tisztázása céljából pedig minden szemeszter első hónapjának végéig fel kell venniük a kapcsolatot a tantárgyak oktatóival, akikkel folytatott konzultációk keretében közösen értelmezik, és megbeszélik a megvalósítás leginkább hatékony módját.

A doktoranduszok a kutatandó témájukkal kapcsolatos speciális ismereteket a témavezetőjükkel folytatott kutatás keretében, a féléveknek megfelelő számú (Tudományos kutatás I-VIII.) foglalkozásokon szerzik meg.

A képzés a 2016/2017-es tanévtől kezdve 8 féléves, és minden szemeszterben adott számú kredit megszerzése kötelező, melynek eredményeképpen összességében 240 kredit szükséges a végbizonyítvány (abszolutórium) kiadásához.

A szervezett nappali és levelező képzésben résztvevők a KMDI által meghatározott módon és időben teljesítik a kötelező krediteket valamint egyéb követelményeket. Az egyéni képzésben résztvevők – az első. félév kivételével – saját, de a doktori iskolával jóváhagyatott tervük és ütemük szerint haladnak.

Az abszolutórium megszerzéséhez a 8. félév végéig előírt minimum 240 kredit megszerzése tehát az alábbiak szerint történik:

 • tanulmányi kötelezettség minimum 52 képzési kredit;
 • tudományos kutatómunka minimum 170 kutatási kredit;
 • tanóratartás (oktatás) maximum 20 kredit.

A doktori képzés az alábbi két egymásra épülő szakaszban történik:

 • képzési és kutatási szakaszban, valamint
 • kutatási és disszertációs szakaszban.

Mindkét szakasz 4-4 félévből áll. Félévenként átlagosan 30 kredit, de legalább 20 kreditpont megszerzése kötelező.

A képzési és kutatási szakasz negyedik félévének végén a hallgatóknak komplex vizsgát kell teljesíteniük. A sikeres komplex vizsgát az ugyancsak 4 félévből álló kutatási és disszertációs szakasz követi.

A komplex vizsga, mely az elméleti és a gyakorlati ismereteket valamint  a kutatások bemutatását kéri számon, egy bizottság előtt zajlik. A komplex vizsga két részből áll. Az elméleti részből, amely során a doktoranduszok a vonatkozó tudományág szakirodalmában való tájékozottságukról, aktuális elméleti és módszertani ismereteikről adnak számot. Továbbá a tudományos kutatás előre haladásról szóló beszámolóból. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet, és sikertelensége esetén egyszer ismételhető. A képzés második szakaszát, az 5-8 félévet azok kezdhetik meg, akik sikeres komplex vizsgát tettek.

A képzés fenti követelményei a szervezett képzésben résztvevő hallgatók részére azonosak. Az egyéni képzésben résztvevők – az első félév kivételével – saját tervük szerint szabadon teljesítik a minimum 240 kreditet, azzal a megkötéssel, hogy a képzési és kutatási szakasz végéig, a tanulmányi krediteket teljesíteni kell. Részükre a tanórákon való részvétel nem kötelező.

A doktoranduszoknak az első félév végén, január 31-ig el kell készíteniük a négyéves „Egyéni tanulmányi és kutatási programjukat”, amely tartalmazza a tantárgyak felvételének rendjét, a kutatómunka és a tervezett publikációk ütemezését. A komplex vizsgára jelentkezés előtt, május 31-ig pedig a KMDI által előírt formában le kell adniuk a „Kutatási jelentésüket”, amely tartalmazza a képzési és kutatási szakasz (1-4. félév) kutatási eredményeit és a következő kutatási és disszertációs szakaszra (5-8. félév) vonatkozó tervüket.

Az egyéni képzésben résztvevőkre és az egyéni felkészülőkre vonatkozó külön szabályokat a mindenkori EDHSZ tartalmazza.

A doktori képzés során három megfelelőség vizsgálatára és értékelésére kerül sor, melyek az alábbiak:

 • a tanulmányi kötelezettség;
 • a kutatómunka;
 • és a publikálás;
 • esetlegesen meghatározott számú tanóratartás (oktatás).

Ezen túlmenően, a tudományos munkához szükséges oktatási és kutatói készségek fejlesztésére, és azok elsajátításának ellenőrzésére helyeződik a hangsúly.

A hallgatók és a témavezetők számára a szabályzók minden félév elején kutatási terv készítését, és minden félév és a tanév végén beszámolási kötelezettséget írnak elő, melynek megfelelő szintű teljesítése a félévzárás feltétele. Ezeket az erre készített nyomtatványon kell benyújtani.

A kutatások ellenőrzését és motiválását szolgálják a KMDI-ben a kutatás-módszertani órák, a témavezetővel végzett kutatások, a hallgatói konferenciák, és workshop-ok, valamint az eredmények kötelező közzététele lektorált magyar és idegen nyelvű folyóiratokban, konferencia-kiadványokban. A tudományos fórumokon való eligazodást, a kutatómunkában szerzett tapasztalat növelését, a vitakultúra kialakítását az egyetemen futó tudományos pályázatokban való részvételi lehetőségek is segítik.

A fegyelmezett és hatékony előrehaladást szolgálja többek között az első szemesztert követő szigorlat, a félévzáró kreditjelentések bekérése, illetve a komplex vizsgához legalább 8, az abszolutórium megszerzéséhez pedig minimum 20 publikációs pont teljesítési kötelezettség. Ezeket a követelményeket és a publikációs pontértékeket a KMDI aktuális KT-ben lehet nyomon követni.

A hallgatóknak a képzési követelményeket tehát 8 aktív félév alatt kell teljesíteniük. Amennyiben ez nem sikerül, akkor a doktorandusz a törvény erejénél fogva kizárja magát a képzésből. Szükség esetén a második és a nyolcadik félév között passzív félév is igénybe vehető, amelyet kérvényezni kell a KMDI vezetőjénél a szeptemberi beiratkozást követő 14 napon belül, vagy a második félévben február 14-ig. Összefüggően maximum 2 passzív félév engedélyezhető. Amennyiben a hallgató 2 passzív félévet követően nem jelentkezik aktív félévre, úgy az iskolából ki kell zárni. Az a félév számítható teljesítettnek, amely esetében a doktorandusz a kijelölt határidőig leadja az általa aláírt és a témavezetőjével is aláíratott féléves, év végén pedig az éves kredit-elszámolását, valamint a minimum 20 kreditpontot teljesítette.

Szintén fontos kritérium a költségtérítéses képzésben résztvevők számára a képzési költség határidőre való befizetése, melynek időpontját a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben rendszerben írják ki. A befizetés két részletben történhet, az első részlet a szorgalmi időszak megkezdése előtt esedékes, a második rendszerint a szemeszter felénél (a határidőről értesítést küldenek). Ennek elmulasztása esetén nincs lehetőség beiratkozni és a tantárgyak felvétele sem lehetséges az adott félévre, továbbá a hallgatók vizsgára sem bocsáthatók. Amennyiben nem történik beiratkozás és tandíjbefizetés a regisztrációs időszakban, abban az esetben a szabályzók értelmében az iskola passzívája a hallgatókat.

A KMDI képzése az egyetem más rendszereibe is illeszkedik, akkreditációs eljárásban került elfogadásra, ezért a kiadott feladatok végrehajtásától való eltérést csak az iskolavezető engedélyezhet. A határidők betartása alapvető követelmény. Azok elmulasztása a szemeszter elején passziválást, a félév záráskor annak megtagadását vonhatja maga után.

A doktoranduszok a választott kutatási területen, tehát egy meghatározott doktori témában kutatnak, munkájukat témavezető irányítja.

A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, aki a KMDI kiírt követelményeinek megfelel, és akinek a témahirdetését a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács (a továbbiakban: KMTDT) jóváhagyta. A KMDI témavezetője, illetve oktatója az lehet továbbá, aki legalább 3 éve tudományos fokozattal rendelkezik. A témavezető felelősen irányítja és segíti a témát dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, publikációs tevékenységét, illetve a doktoranduszok tudományos fokozatszerzésre való felkészülését. A témavezető aláírásával igazolja a féléves munka teljesítését. A témavezető felelős a doktorandusz kutatási eredményei tudományos közlemények formájában való megjelentetésének hatékony támogatásáért, a doktori értekezés magas minőségű elkészítéséért.

A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A doktori témát a KMTDT hagyja jóvá. A doktorandusznak tehát a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos közleményekben, illetve (dokumentált) alkotótevékenységével kell beszámolnia. A doktori (PhD) képzés alapdokumentumai írják elő, hogy a tanulmányok idején és a tanulmányok lezártával a doktori értekezés benyújtójának az értekezés beadásakor milyen megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos közleményekkel, illetve alkotótevékenységéről milyen dokumentációval kell rendelkeznie.

A doktori téma kiírója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a KMTDT jóváhagyta.

A tanulmányokat szabályzó és segítő testületek

A doktori iskolában végzett tanulmányi kutatási munkát a KMDI vezetése és Titkársága segíti. A doktoranduszokkal és a tanulmányaikkal kapcsolatos döntéseket (kérelmek elbírálása stb.) a KMTDT, valamit az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (a továbbiakban: EDHT) hozza meg, ezért fontos ismerni a munkarendjüket, üléseik időpontját, valamint a döntéshozatali rendjüket. A doktoranduszok iskolai státuszára, változtatási igényeire stb. vonatkozó kérelmeiket a KMTDT-hez rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani.

A doktori képzés során a hallgatók a négyéves tanulmányi tervük alapján a félévek elején tanulmányi és kutatási tervet készítenek, amelyet a témavezetőjük hagy jóvá. A félévek végén jelentést készítenek a tanulmányi és kutatói munkájukról, melyben a doktoranduszok összegzik a tanulmányi és publikációs tevékenységükre gyűjtött kreditpontokat, és a publikációk különlenyomatával vagy a folyóirat befogadó nyilatkozatával kérik ezek elismerését. Ennek alapján kerül jóváírásra az egyetemi NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben a félév során szerzett kreditérték.

A KMTDT kritériumkövetelményeket is megszab a képzésben résztvevők számára, melynek teljesítése mindenki számára kötelező a képzés lezárásához. Ilyen követelmény, hogy a tanulmányaik első évében, május hónapban a doktoranduszok a KMDI „Doktoranduszok a tudomány szolgálatában” elnevezésű konferenciáján mutassák be a kutatási terveiket és részkutatásukat, a képzés utolsó évében, november hónapban pedig a képzés alatt végzett kutatási tevékenységüket.

A kritériumkövetelmények és a határidők betartása nemcsak azért fontos, mert a késések vagy mulasztások kizárást vonhatnak maguk után, hanem azért is, mert egy-egy elmaradás pótlása a feszes ütemterv miatt a későbbiekben nehézkessé válik.

A képzés lezárásakor a tanulmányaikról szóló „Zárójelentés” benyújtása után a doktoranduszok végbizonyítványt (abszolutóriumot) kapnak, majd felkészülnek a fokozatszerzési eljárásra. Ennek a szakasznak a végén jelentkeznek a fokozatszerzési eljárásra. Az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokat együttműködésben a Tudományos Ügyek Irodájával (a továbbiakban: TÜI) a KMDI koordinálja, szervezi, tervezi és lebonyolítja a fokozatszerzési eljárást.

Az információ-áramlás segítése érdekében a hallgatói csoportokban tanulmányi felelősök kerülnek kijelölésre, akik rendszeres konzultációt tartanak a KMDI Titkárságával és a Doktorandusz Önkormányzattal (a továbbiakban: DÖK).

A friss híreket, lehetőségeket, tudnivalókat a KMDI weblapján, valamint a Titkárság által kiküldött információs levelekből lehet megismerni. Annak érdekében, hogy a doktoranduszok megkaphassák ezeket a leveleket, mindenkinek egyéni felelőssége, hogy az internetes elérhetőségének, telefonszámának változásáról a Titkárságot tájékoztassa. A Titkárság hivatali rendben dolgozik, az ügyintézésre kijelölt napokat és a fogadóórákat a honlapon teszi közzé minden tanév elején. Az iskolavezetés tagjaitól előzetes időpontegyeztetéssel kérhető konzultáció.

Ezen túlmenően, a doktoranduszok folyamatosan tájékoztatást kapnak a témavezetőktől az aktuális eseményekről, változásokról, így a velük való rendszeres kapcsolattartás is nagyon fontos az információáramlás szempontjából.

A nappali és levelező tagozatos doktoranduszok a témájuknak és a témavezetőjüknek megfelelő tanszékekhez kapcsolódnak, akik meghatározzák számukra a feladatokat, részvételüket a tanszék és a KMDI munkájában. A hallgatók kutatói, oktatói, előadói, bírálói képességeinek fejlesztése érdekében az iskola és a tanszékek – a témavezetővel egyeztetett módon – részükre további foglalkozásokat írnak ki, illetve felkészülési lehetőségeket ajánlanak, valamint tanszéki munkát szabhatnak.

A KMDI kutató-műhelyében való tevékenységhez a Titkárság ad iránymutatást, és szervezi az iskolavezetés és a KMDI által meghatározott közös és személyre szabott feladatok végrehajtását, melybe bevonja a képzésben résztvevőket.