Komplex vizsga

A doktoranduszok doktori (PhD) képzésének egyik meghatározó mérföldköve a komplex vizsga.

A képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt – a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza –, és jegyzőkönyvben rögzíti azt.

A komplex vizsgát nyilvánosan, a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács (a továbbiakban: KMTDT) által jóváhagyott bizottság előtt kell letenni.

A komplex vizsga két részből áll:

  • az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot a saját kutatási területe főtantárgyához, valamint a kutatási témája specifikus tantárgyához tartozó kérdések megválaszolása keretében;
  • valamint a tudományos vagy művészeti előre haladásról való beszámolásból, amikor is a vizsgázó előadás formájában ad számot tudományági, valamint témaspecifikus szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés képzési és kutatási szakaszában leg-alább 90 kredit, és azon belül valamennyi előírt tanulmányi kredit megszerzése. Utóbbi követelmény nem vonatkozik a doktori (PhD) fokozatszerzésre egyénileg felkészülőre. Feltétel még a „Jelentkezési lap komplex vizsgára” leadása, valamint a hozzá tartozó Kutatási jelentés és a publikációs jegyzék, továbbá a különlenyomatok benyújtása a doktori iskola titkárságára.

A komplex vizsgára jelentkezés további feltétele legalább 8 publikációs pont teljesítése, és ezen belül legalább kettő darab – az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága (a továbbiakban: MTA HB) által A; B; C, D kategóriába sorolt – lektorált folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott közlemény megléte.

Az egyéni felkészülőnek a vizsgára jelentkezéskor rendelkezni kell legalább 150 kreditpont értéknek megfeleltethető, dokumentált oktatói, illetve tudományos kutatói teljesítménnyel, illetve a fokozatszerzéshez szükséges 20 publikációs ponttal.

A témavezető a komplex vizsgára bocsátás feltételeként a Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) által összeállított szempontok szerint előzetesen írásban értékeli a vizsgázót.

A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A vizsgát a bizottság tagjai részenként, és az elméleti részen belül tantárgyanként 0-5-ig terjedő skálán értékelik. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azaz a vizsgázó részenként és összesen is megkapta a megszerezhető pontok legalább 60 %-át.

A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A vizsga eredményeinek nyilvántartása a KMDI feladata.

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban megismételheti.

Komplex vizsga dokumentumok