Általános tájékoztató a fokozatszerzésről

A jelentkezés általános feltételei

 

A doktori (PhD) képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA).

A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

A megszerzett (PhD) doktori fokozat birtokosa jó esélyekkel indulhat mind az állami, mind a versenyszférában a legkülönbözőbb szakterületeken magasabb vezetői, oktatói és kutatói munkakörökért folytatott versenyben.

A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei:

  • az önálló tudományos munkásság dokumentálása, különösen tudományos folyóiratokban, könyvekben, tudományos konferencia kiadványokban megjelent – többségében a doktori értekezés benyújtója kutatási témájához kapcsolódó – publikációkkal, közleményekkel. A tudományos munkásság igazolása a pontérték táblázat alapján összegzett, minimum 20 publikációs pont elérésével történik, amelyből legalább egy lektorált idegen nyelvű publikációnak, ezen túlmenően legalább négy lektorált folyóiratban megjelent közleménynek kell lennie;
  • két idegen nyelv ismeretének igazolása. Kettő, az EDHSZ vonatkozó bekezdésében meghatározott nyelvből komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány igazolása szükséges. Az egyik nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) a másik nyelvből legalább B1 szintű (alapfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) igazolása azzal a feltétellel, hogy a két nyelv közül az egyiknek angolnak vagy németnek kell lennie;
  • nem magyar anyanyelvű pályázó az anyanyelvén kívüli legalább két államilag elismert nyelvvizsgát köteles igazolni a fenti feltételek szerint;
  • az abszolutórium megszerzése;
  • a tudományos feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás elkészítése, és az eredmények megvédése nyilvános vitában.

A doktori (PhD) értekezés a doktori értekezés benyújtójának kutatási célkitűzéseit, a kutatási témája szakirodalmának összefoglalását, a hipotéziseit, a vizsgálati módszereit és eredményeit, az önálló egyéni következtetéseit és új tudományos eredményét (eredményeit), továbbá a gyakorlati alkalmazási lehetőségeket, a szerző ajánlásait bemutató, összefoglaló jellegű munka, amellyel a doktori (PhD) értekezés benyújtója bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes.

Az értekezésnek tartalmaznia kell tudományos problémát, az erre adekvát tudományos módszertant és ennek keretében alkalmazott vizsgálati módszereket, kutatási célkitűzéseket, hipotéziseket, a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom értékelését, önálló egyéni következtetéseket, a hazai és nemzetközi tudományos közösség számára értelmezhető új tudományos eredményeket, azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel.

Az értekezés benyújtása előtt műhelyvitát kell lefolytatni. A műhelyvita célja, hogy az értekezés-tervezet témáját jól ismerő, szakmailag kompetens közösség feltárja a dolgozat hiányosságait, megerősítse a doktori értekezés benyújtóját az értekezés értékeiről, és segítséget nyújtson a végleges értekezés minél jobb minőségben történő kidolgozásához.

A fokozatszerzésre a fokozat odaítélési feltételeinek megléte esetén, a kész doktori (PhD) értekezés (alkotás) és az EDHSZ-ben előírt mellékletek benyújtásával kell jelentkezni. A doktori (PhD) értekezés benyújtójának a komplex vizsgát követő három éven belül kell benyújtania a doktori értekezést.

A fokozatszerzéssel kapcsolatos cselekmények július 15-től augusztus 31-ig, és december 15-től január 5-ig szünetelnek. Ez alól a műhelyviták megtartása sem képez kivételt.

A doktori (PhD) értekezés nyilvános vitájának lebonyolítására, valamint az értekezés elfogadásáról való döntéshozatalra és a nyilvános védés értékelésére a doktori tanács bírálóbizottságot hoz létre.

A doktori értekezés benyújtója a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének téziseit, majd a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol.

A nyilvános vita – illetve annak keretében a doktori értekezés védése – az adott kutatási terület szempontjából értelmezhető idegen nyelven is lefolytatható a Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) képzési tervében a képzés nyelvére vonatkozó előírások betartásával, amennyiben a DI ez irányú határozatával, előzetesen nyilatkozik arról, hogy az adott idegen nyelven lefolytatandó nyilvános vitához szükséges bírálóbizottságot fel tudja állítani.

A doktori értekezés nyilvános védésének értékelése summa cum laude, cum laude vagy rite lehet.

A fokozat odaítéléséről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (a továbbiakban: EDHT) a komplex vizsga és a védés jegyzőkönyve figyelembevételével, a jelenlévők kétharmados többségével dönt.

Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kiállító felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség megnevezését, az oklevél minősítését, a kiállítás helyét, évét, hónapját és napját, az oklevél által tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását, valamint a képzésnek a képzési és kimeneti követelmény szerinti időtartamát. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének – illetőleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek – eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát.

Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés esetén, magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni.

A felsőoktatási intézmény a doktori tanács által odaítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő oklevelet állít ki.